download instagram photo and video

farhang.khatami farhang khatami

filmmaker . Desert (LUT) Guid . Photographer. natural Documantaria climbing coach. Photograghy teacher. Traveler . Interested in meteorite
website
Post: Following: 199 Follower: 604
farhang.khatami: cross of history and forgotten road : named sallty

cross of history and forgotten road : named sallty road . در بسیاری از سفرنامه ها ، از اصطخری تا سون هدین ، الفونس گابریل و مهمتر پرفسور مستوفی موسس دانشکده جغرافیا ، از راه مهم و تاریخی نام برده اند که از قلب بیابان مرکزی ایران گذشته و شهرهای یزد بهاباد و طبس را به یکدیگر ارتباط میداده . این راه در حال حاضر فراموش شده و متروک است ، و کمتر کسی از ان اطلاع دارد . پس از مدتها برنامه ریزی پژوهش در این رابطه سیزدهم ابان ماه سفرمان را از بهاباد اغاز و پس از پنج روز گذر از بیابانهای ناهموار به طبس رسیدیم . در میان راه اثار و شواهد بسیاری از راه به چشم میخورد از جمله ، چشمه ریز اب ، اب انبار شاه تقی ، میل خدا افرید و ... طراحی مسیر را برادرم مجید خاتمی انجام داده بود و دیگر همسفران ، مالک فولادی ، فرشته ایرانمنش ، سروش نفیسی شیدا طباطبایی ، حمیدرضا تفاهمی مژگان جعفرزاده ، مهرداد سرور و سودابه اسکندری ، شبان میرشکرایی نیلوفر کرانی زاده ، علیرضا مهنا و فرهنگ خاتمی .

135 2 Dec 31, 1969
farhang.khatami:

برج مک شور ، . راه تاریخی لوت شمالی . Mok shour castle . shour

127 8 Dec 31, 1969
farhang.khatami:

شترهای تنها ، شمال ریگ یلان ، بیابان لوت .

141 5 Dec 31, 1969
farhang.khatami:

روستای نایبند ، در میانه راه کاروان هایی که از کرمان به سمت خراسان و بلعکس در تردد بودند قرار دارد . و محلی بود برای استراحت و تجدید مایحتاج کاروانیان ، در سفرنامه خراسان به کرمان نوشته عبدالحسین میرزا موستوفی دربار ، امده است که ، اهالی اینجا از معدود نواحی در کشور هستند که خراج و مالیات به حکومت مرکزی پرداخت نمیکنند اما بجای ان موظف هستند هرگاه کاروانیان راه را گم کنند تا هفت فرسخ به دنبال انها رفته ، انها را بیابند ، به راه اصلی بازگردانند و یاریشان کنند ، در واقع نایبندیان امدادگران گذشته لوت مرکزی بودند .

131 0 Dec 31, 1969
farhang.khatami:

غروب بیابان ، لوت شمالی ، حوض خان . Lut Desert . Iran .

133 2 Dec 31, 1969
farhang.khatami:

ریگ و دق اسکندر لوت شمالی . khorasan

129 8 Dec 31, 1969
farhang.khatami:

هرم ، میخ انبار ، نشانه ای از برای بیابان گردان گذشته و حال ، لوت شمالی . Mikh anbar is one of the sambolic of lut . khorasan

138 6 Dec 31, 1969
farhang.khatami:

پخش مجموعه مستند کوهستانهای کویر روز های زوج ساعت نوزده سی از شبکه مستند . کوهنوردی کرمان Mountains .

149 17 Dec 31, 1969
farhang.khatami:

باران و ساعقه تهران ، هم اکنون . # صاعقه # رعد و برق

148 12 Dec 31, 1969
farhang.khatami: Meteorite . Gandom beriyan .
712 g 
Kerman IRAN .
#شهاب سنگ 
#نیزک
#النیازک
#meteorite 
#

Meteorite . Gandom beriyan . 712 g Kerman IRAN . سنگ

97 14 Dec 31, 1969
farhang.khatami: Lut  shahdad kerman iran .
# تنگ امیر .
#desert 
#lut
#shahdad
#kerman 
#

Lut shahdad kerman iran . # تنگ امیر .

111 11 Dec 31, 1969
farhang.khatami: Hachi in jupar mountain .
 هاچی در کوهستان جوپار ـ

Hachi in jupar mountain . هاچی در کوهستان جوپار ـ

113 4 Dec 31, 1969